GDPR

1. Základné ustanovenie
1) Spoločnosť EST Elektro-System-Technik, s.r.o. (ďalej len „spoločnosť EST“) prostredníctvom týchto zásad ochrany osobných údajov informuje dotknuté osoby, ktorých osobné údaje sú spracovávané, o podrobnostiach tohto spracovávania a ich právach vo vzťahu k ochrane osobných údajov.

2) Osobné údaje dotknutých osôb sú spracovávané podľa čl. 24 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie GDPR“) v súlade s § 32 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „Zákon“).

3) Osobnými údajmi sa rozumejú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe. Identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo či nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, sieťový identifikátor alebo odkazom na jeden či viac zvláštnych prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identite tejto fyzickej osoby.

2. Prevádzkovateľ
Prevádzkovateľom osobných údajov podľa § 5 písm. o) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“), ktorý spracováva osobné údaje za podmienok uvedených nižšie je:

EST Elektro-System-Technik, s.r.o., so sídlom Železničná 23, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 36321940
zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sro, vložka číslo: 13045/R
E-mail: info@est-slovensko.sk
Telefón: +421 327 740 810

3. Kategórie dotknutých osôb
1) Zákazníci
Účelom spracovania osobných údajov je vybavenie objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi zákazníkom a prevádzkovateľom.Prevádzkovateľ na tieto účely spracúva nasledovné osobné údaje zákazníka: : meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa, dodacia a fakturačná adresa, údaje o zakúpenom tovare a údaje súvisiace s platbou za tovar (číslo účtu, uhradená suma, dátum pripísania úhrady na účet spoločnosti EST), na účely vybavovania reklamácií okrem toho aj údaje o reklamovanom tovare a údaje uvedené zákazníkom pri uplatnení reklamácii.Právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR, v spojení s § 13 ods. 1 písm. b) Zákona a v prípade vybavovania reklamácií článok 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR.

2) Registrovaní zákazníci
Účelom spracovania osobných údajov je registrácia zákazníka a vedenie jeho zákazníckeho účtu pre opakované využívanie služieb.
Prevádzkovateľ na tieto účely spracúva nasledovné osobné údaje zákazníka: meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa, heslo (prevádzkovateľ nemá k nemu prístup), dodacia a fakturačná adresa, história objednávok. Právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia GDPR, v spojení s § 13 ods. 1 písm. a) Zákona, v prípade že nedošlo k objednávke tovaru alebo služby. V takomto prípade je právnym základom pre spracovanie osobných údajov oprávnený záujem prevádzkovateľ podľa článku 6 odst. 1 písm. f) Nariadenia GDPR.

3) Odberatelia newsletterov
Účelom spracovania osobných údajov je zasielanie obchodných informácií, hlavne noviniek ponuky tovaru a služieb prevádzkovateľa vo forme newslettera. Prevádzkovateľ na tieto účely spracúva nasledovné osobné údaje zákazníka: meno, priezvisko a e-mailová adresa.

4) Návštevníci webových stránok, vyplňujúci kontaktný formulár
Účelom spracovania osobných údajov je vybavovanie požiadaviek a dopytov zaslaných prostredníctvom elektronického formulára.Prevádzkovateľ na tieto účely spracúva nasledovné osobné údaje zákazníka: telefónne číslo, e-mailová adresa, text správy.Právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR, v spojení s § 13 ods. 1 písm. f) Zákona, v zmysle možnosti získavať spätnú väzbu od zákazníkov a možnosti reagovať na vznesené požiadavky, možnosť zlepšovania kvality poskytovaných služieb prevádzkovateľom a tiež opatrenia prijaté pred uzavretím zmluvy v zmysle článku 6 odst. 1 písm. b) Nariadenia GDPR.

5) Recenzenti
Účelom spracovania osobných údajov je publikovanie komentárov spolu s menom a priezviskom za účelom hodnotenia produktov a služieb ponúkaných prevádzkovateľom.Prevádzkovateľ na tieto účely spracúva nasledovné osobné údaje zákazníka: meno a priezvisko, e-mailová adresa, komentár. Právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia GDPR, v spojení s § 13 ods. 1 písm. a) Zákona

Prevádzkovateľ môže dotknutej osobe zasielať obchodné informácie vo forme newsletteru a pre tento účel spracovávať jeho e-mail a telefónne číslo. Právny základ predstavuje buď súhlas dotknutej osoby podľa článku 6 odst. 1 písm. a) Nariadenia GDPR v spojení s § 13 ods. 1 písm. a) Zákona alebo oprávnený záujem podľa článku 6 odst. 1 písm. f) Nariadenia GDPR v prípade, ak už došlo k objednávke tovaru alebo služby a dotknutá osoba pôvodne toto využitie neodmietla. Každá obchodná informácia obsahuje adresu, na ktorú môže dotknutá osoba zaslať informáciu o tom, že si nepraje, aby mu boli obchodné informácie naďalej zasielané.

Pokiaľ sa dotknutá osoba registruje v rámci zákazníckeho účtu, je prevádzkovateľ pre tento účel oprávnený na základe súhlasu dotknutej osoby v zmysle článku 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia GDPR spracovávať osobné údaje v rozsahu meno a priezvisko, adresa, e-mail, heslo (prevádzkovateľ nemá k nemu prístup) a históriu objednávok.

Pre úspešné vybavenie objednávky je prevádzkovateľ oprávnený spracovávať osobné údaje v rozsahu meno a priezvisko, dodacia a fakturačná adresa, e-mail, telefónne číslo, informácie vzťahujúce sa k predmetu zmluvy (napr. identifikácia tovaru alebo služby, spôsob ich úhrady vrátane platobných informácií, ako je číslo bankového účtu), a to na základe právneho titulu spočívajúcom v plnení zmluvy dľa článku 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR, v spojení s § 13 ods. 1 písm. b) Zákona. V tomto prípade je poskytnutie osobných údajov nutnou požiadavkou pre uzatvorenie a plnenie zmluvy. Bez ich poskytnutia nie je možné zmluvu uzatvoriť alebo ju zo strany prevádzkovateľa plniť. Uvedené osobné údaje môže prevádzkovateľ spracovávať pre účely výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi prevádzkovateľom a dotknutou osobou, vrátane budúcich uplatnení nárokov. Toto spracovávanie je možné na základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa v zmysle článok 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR. Uvedené osobné údaje prevádzkovateľ spracováva aj pre účely plnenia jeho povinností v oblasti vedenia účtovníctva a v oblasti daní, pretože je toto spracovanie nevyhnutné pre splnenie právnych povinností v zmysle článok 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR.

Pokiaľ dotknutá osoba položí prevádzkovateľovi prostredníctvom elektronického formulára otázku, prevádzkovateľ spracováva osobné údaje v rozsahu e-mail, telefón a text správy za účelom zodpovedania otázky alebo vybavenia inej požiadavky. Prevádzkovateľ tak činí na základe svojho oprávneného záujmu v zmysle článku 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR, v zmysle možnosti získavať spätnú väzbu od zákazníkov a možnosti reagovať na vznesené požiadavky, v zmysle možnosti zlepšovania kvality poskytovaných služieb správcom, alebo tiež ako opatrenie prijaté pred uzatvorením zmluvy v zmysle článku 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR.

Pokiaľ sa dotknutá osoba rozhodne vložiť komentár k tovaru ponúkaný prevádzkovateľom, je prevádzkovateľ oprávnený zverejniť tento komentár spolu s menom a priezviskom dotknutej osoby a to na základe súhlasu dotknutej osoby v zmysle článku 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia GDPR.

Ak je spracovanie osobných údajov založené na súhlasu dotknutej osoby, je dotknutá osoba oprávnená tento súhlas kedykoľvek odvolať (k tomuto bližšie v článku 7. „Práva dotknutých osôb“)

4. Doba uchovávania osobných údajov
Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje počas tu uvedenej doby:

1) Zasielanie obchodných informácií obsahujúcich hlavne novinky a ponuky tovarov a služieb prevádzkovateľa Doba uchovávania osobných údajov: po dobu trvania súhlasu (až do jeho odvolania)

2) Vybavovanie požiadaviek a dopytov zaslaných prostredníctvom elektronického kontaktného formuláraDoba uchovávania osobných údajov: po dobu nevyhnutnú na vybavenie požiadavky, ale najdlhšie 3 roky od odoslania príslušného formulára

3) Vybavenie objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzí dotknutou osobou a prevádzkovateľomDoba uchovávania osobných údajov: počas doby nevyhnutnej na výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvných vzťahov a uplatňovanie prípadných nárokov zo zmluvného vzťahu (po dobu 15 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu)

4) Plnenie zákonných povinností prevádzkovateľaDoba uchovávania osobných údajov: podľa doby stanovenej právnymi predpismi

5) Registrácia zákazníka a vedenie jeho zákazníckeho účtuDoba uchovávania osobných údajov: po dobu 5 rokov, prípadne do odvolania súhlasu

6) Publikovanie komentárov a hodnotení produktov a služieb ponúkaných prevádzkovateľomDoba uchovávania osobných údajov: po dobu 5 rokov, prípadne do odvolania súhlasu

Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov prevádzkovateľ osobné údaje vymaže.

5. Príjemcovia osobných údajov
Osobné údaje môžu byť sprístupnené aj ďalším príjemcom, medzi ktorých patria hlavne spracovatelia prevádzkovateľa, ktorí spracovávajú osobné údaje podľa jeho pokynov. Jedná sa hlavne o:

– Osoby podieľajúce sa na dodaní tovaru a realizácii platieb na základe zmluvy
– Osoby zaisťujúce služby prevádzkovania e-shopu (a ďalšie služby v súvislosti s prevádzkovaním e-shopu)
– Osoby zaisťujúce marketingové a mailingové služby (napr.Ecomail)
– Súdy, orgány verejnej správy, právni zástupcovia, daňoví poradcovia a iní odborní poradcovia ako prevádzkovatelia

Prevádzkovateľ nemá v úmysle odovzdať osobné údaje do tretích krajín (do krajiny mimo EÚ) alebo medzinárodných organizácii, s výnimkou prípadov, kedy sa vybraní príjemcovia osobných údajov nachádzajú v tretích krajinách (napr. poskytovatelia mailingových služieb ako prevádzkovateľ služby ECOMAIL.CZ, s.r.o., Na Mlejnku 764/18, Praha 4, 147 00, IČO: 02762943)

6. Spôsob spracovania osobných údajov
1) Osobné údaje sú pre vyššie uvedené účely spracovávané automatizovane a aj manuálne
2) Pri spracovávaní osobných údajov nedochádza k automatizovanému rozhodovaniu, t.j. rozhodnutiu založenom výhradne na automatizovanom spracovaní, vrátane profilovania

7. Práva dotknutých osôb
1) Dotknutá osoba má právo podať návrh na začatie konania na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, ak sa domnieva, že je priamo dotknutá na svojich právach ustanovených Nariadením GDPR alebo príslušnými právnymi predpismi.

2) Dotknutá osoba má voči prevádzkovateľovi právo:
– požadovať prístup k svojim osobným údajom,
– na opravu osobných údajov – na vymazanie osobných údajov
– na obmedzenie spracúvania osobných údajov
– právo na prenosnosť osobných údajov
– právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov
– právo na odvolanie súhlasu

3) Tieto práva si dotknutá osoba môže uplatniť kontaktovaním spoločnosti EST:
a) písomne zaslaním listu na adresu sídla spoločnosti
b) elektronicky zaslaním e-mailu na vyššie uvedenú e-mailovú adresu alebo
c) telefonicky na vyššie uvedenom čísle.

Príslušným právnym predpisom je najmä Nariadenie GDPR, aplikovateľný zákon o ochrane osobných údajov v účinnom znení a ostatné aplikovateľné všeobecne záväzné právne predpisy.

V Novom Meste nad Váhom, dňa 22. 11. 2019